Tag: Ichchharam Surtaram Desai

શિવાજીની સૂરતની લૂંટ : પ્રકરણ ૧૬ મું : લશ્કરની હાલત

ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈ તે જ દિવસે, કે જ્યારે મરાઠાની છાવણીમાં આ ગડબડ ચાલતી હતી, અને સુરતનો નવાબ ઘણી હિમત બતાવતાં ફસી પડ્યો હતો, ત્યારે હરપ્રસાદપર શિવાજી કોપ્યો હતો, અને તેને પોતા સમીપ બોલાવી, હવેની કેમ વ્યવસ્થા કરવી તે માટે ધણા…

શિવાજીની સૂરતની લૂંટ : પ્રકરણ ૧૫ મું : શત્રુની છાવણીમાં શત્રુથી બચાવ !

ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈ “અમીર સાહેબ લગાર ઉભા રહેશો ?” કચેરી બરખાસ્ત થઈ અને ચોપદારે નેકી પોકાર્યા પછી સઘળા સભાજનો દુમાલની સામેના મેદાનમાં એકઠા થયા અને દ્વંદ્વયુદ્ધનો જે રંગ અખાડો મચવાનો હતો, તે જોવાને ધણા જુસ્સાથી તંબુની બહાર નીકળી ગયા. તાનાજીના…

શિવાજીની સૂરતની લૂંટ : પ્રકરણ ૧૪ મું : દ્વંદ્વયુદ્ધની માગણી

ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈ કચેરીમાં સઘળાઓ આવ્યા પછી આસપાસના બીજા સરદારો આ ચમત્કાર જોવાને દોડી આવ્યા, તેઓએ પોતપોતાની જગ્યા લીધા પછી ચેાબદાર જે નવી જ છડી લઈને ઉભેા હતે તેણે પોતાના હમેશના રીવાજ પ્રમાણે નેકી પોકારી સૌને સાવધ કીધા. સભામાં આ…

શિવાજીની સૂરતની લૂંટ : પ્રકરણ ૧૩ મું : મહારાજ શિવાજીની મોટી કચેરી

ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈ શિવાજીની કચેરીમાં જવાનો સમય આવતામાં પ્રાતઃકાળ થયો. પૂર્વમાં ઝળઝળાટ મારતો દિનકર પોતાના પહેરાપર હાજર થયો ને સર્વને જાગ્રત કીધા. મરાઠાઓ થોડા ધણા જોરમાં આવ્યા કે, હવે વખત ઘણો સારો છે. પ્રજારક્ષક સૈન્યના સરદાર ને લશ્કર જરા કચવાયા…

શિવાજીની સૂરતની લૂંટ : પ્રકરણ ૧૨ મું : દુમાલનું મેદાન

ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈ પ્રજારક્ષક સૈન્યની ઝડપ, હિંમત અને સાહસનો વિચાર કરતા મરાઠા સિપાહો મેદાન પડ્યા કે “હરહર મહાદેવ !” નો એક મોટો ધ્વનિ થયો અને તેનો પ્રત્યાધાત પાછો તેટલા જ જોરમાં પડ્યો. “પેલા ! પેલા !” મરાઠાઓએ પોતાની આંગળી બતાવી,…

શિવાજીની સૂરતની લૂંટ : પ્રકરણ ૧૧ મું : પ્યારની વૃદ્ધિ

ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈ “આફરીન! આફરીન ! હું તમને બંનેને જાણું છું. ચલો, આપણે સર્વે સાથે મળીને કંઈ નવું જૂનું કરીશું:” સુરલાલે કહ્યું. “ધસીને એકદમ દોડ કરો. હમણાં અમે ત્યાં જઈ આવ્યાં છિયે; તેઓ નિરાંતે પડેલા છે. ત્યાં ભય પણ નથી…

શિવાજીની સૂરતની લૂંટ : પ્રકરણ ૧૦ મું : રાત માતાકા પેટ

ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈ આપણા બે સ્વાર દમ મારતા ને ચોકીઓ ચુકાવતા, નવાબના મહેલ તરફ ચાલ્યા આવ્યા. રસ્તામાં મરાઠાઓની સેના ને શિવાજીનું શહેરમાં એ દિવસનું જોર જોઈને બંને બહુ ખિન્ન થતા હતા. જે મોહોલ્લામાંથી પસાર થતા હતા ત્યાં કોઈ ઠેકાણે હાય…

શિવાજીની સૂરતની લૂંટ : પ્રકરણ ૯ મું : કિલ્લાની મંડળી

ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈ દિલ્લીમાં રાતના શહેરના સર્વે અમલદારો ને નવાબ, શહેરના રક્ષણ માટે વિચારમાં બેઠા હતા. નવાબ આખો દિવસ પોતાની મૂર્ખાઈનો પશ્ચાત્તાપ કરતો હતો. જો તેણે તે દિવસનું મોતીનું બેાલવું લક્ષમાં લીધું હોત અને શહેરના રક્ષણ માટે ઉપાય યોજ્યા હત…

શિવાજીની સૂરતની લૂંટ : પ્રકરણ ૮ મું. : શહેરમાં ચાલેલી લૂટફાટ

ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈ ક્ષિતિજમાં ઝઘડો ચાલુ થયો હતો. સૂર્ય ને અંધકાર લડવાને તત્પર થયા હતા, તે પહેલાં શહેર બહાર શિવાજીનું ઘોડેસ્વાર લશ્કર પડેલું હતું ત્યાં છાવણીમાં શું શું થાય છે તે હવે જોવા જઈએ રાત્રિના બે વાગ્યા, પણ દિવાન કે…

શિવાજીની સૂરતની લૂંટ : પ્રકરણ ૭ મું : ઘેરો

ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈ પાંચમી જાનેવારીની સમીસાંજના સાડા પાંચ થયા હતા. બાદશાહી મહેલોમાં દીવા સળગ્યા હતા. દિવાનખાનામાં ગ્યાસુદ્દીન રૂમી હંમેશના પોતાના ઠાઠમાઠ કરતાં વધારે માણસોનો જમાવ કરી, એક મોટી ખુરસીપર બિરાજ્યો હતો. ડાબી બાજુએ મોતી બેગમ કંઈક દિલગીરી ભરેલે ચહેરે બેઠી…