Tag: Hardwar Goswami

ત્રણ રચનાઓ

-હરદ્વાર ગોસ્વામી                                      (૧)                          સતનું સરનામું પ્રેમ નામના પ્રદેશમાંથી પોસ્ટ બધીયે બાંધી,સતનું સરનામું છે ગાંધી. ગાંધીજીના ખાના સામે અમે કરી છે ટીક,પાર કરીશું બધી પરીક્ષા છો ને વૈકલ્પિક.એક લાકડી સામે જુઓ, ઝુકી ગઈ છે સ્ટીક,એબીસીડીને લાગે છે ગુજરાતીની બીક.…