ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૨૦)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૨૦)
August 22, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા હૈ નૌ આમૂઝ-એ-ફના, હિમ્મત-એ-દુશવાર પસંદ સખ઼્ત મુશ્કિલ હૈ કે, યેહ કામ ભી આસાં નિકલા નૌઆમૂઝ=નવો નિશાળિયો, નવું …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૯)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૯)
August 8, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ ગ઼ાલિબ સાહેબની ૬ઠ્ઠી ગ઼ઝલનો બીજો શેર છે; ગ઼ાલિબ સાહેબની આ ઘણી જ પ્રખ્યાત ગ઼ઝલ છે. તેને …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૮)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૮)
July 25, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ ગ઼ાલિબ સાહેબની ૬ઠ્ઠી ગ઼ઝલનો પહેલો શેર કે મતલા છે; તેની બન્ને લાઈનમાં રદીફ છે. આ ગ઼ાલિબ …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૭)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૭)
July 11, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ દીવાન–એ-ગ઼ાલિબની ૫મી ગ઼ઝલનો છઠ્ઠો શેર છે અને મકતા છે. શેરની સમજ અને સાદો તરજુમો નીચે પ્રમાણે …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૬)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૬)
June 27, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ દીવાન–એ-ગ઼ાલિબની ૫મી ગ઼ઝલનો ચોથો શેર છે. શેરની સમજ અને સાદો તરજુમો નીચે પ્રમાણે છે. અર્ઝ કીજે …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૫)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૫)
June 13, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ દીવાન–એ-ગ઼ાલિબની ૫મી ગ઼ઝલનો ત્રીજો શેર છે. આ શેરમાં ગ઼ાલિબ સાહેબે પોતે અવકાશયાત્રામાં હોય તે રીતે બયાન …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૪)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૪)
May 23, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ દીવાન–એ-ગ઼ાલિબની ૫મી ગ઼ઝલને બીજો શેર છે. આ ગ઼ઝલમાં ગ઼ાલિબ સાહેબે સાદી રચના અને સાદા શબ્દોનો પ્રયોગ …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૩)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૩)
May 9, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ દીવાન–એ-ગ઼ાલિબની ચોથી ગ઼ઝલનો સાતમો શેર છે. શેરની સમજ અને સાદો તરજુમો નીચે પ્રમાણે છે. શોરે-પંદે-નાસેહ ને …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૨)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૨)
April 25, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા નીચેનો શેર દીવાન–એ-ગ઼ાલિબની ચોથી ગ઼ઝલનો ચોથો શેર છે.   સાદગી વ પુરકારી બેખ઼ૂદી વ હુશિયારી હુસ્નકો તગ઼ાફુલમેં …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૧)

April 11, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ ગ઼ાલિબસાહેબની સાતમી ગ઼ઝલનો છઠ્ઠો શેર છે. શેરની સમજ અને સાદો તરજુમો નીચે પ્રમાણે છે.   એહબાબ …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૦)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૧૦)
March 28, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ દીવાન–એ-ગ઼ાલિબની ચોથી ગ઼ઝલનો બીજો શેર છે. આ શેર પણ મતલા છે. બીજો શેર પણ મતલા હોય …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૯)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૯)
March 14, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ દીવાન–એ-ગ઼ાલિબની ચોથી ગ઼ઝલનો પહેલો શેર છે. કેહતે હો “ન દેંગે હમ, દિલ અગર પડા પાયા” દિલ …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૮)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૮)
February 19, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ ગ઼ાલિબસાહેબની ત્રીજી ગ઼ઝલનો છઠ્ઠો શેર છે, જે મક્તો છે. ગઝલની છેલ્લી લીટી કે મકતામાં શાયર પોતાનું …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૭)

February 7, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ ગ઼ાલિબસાહેબની ત્રીજી ગ઼ઝલનો પાંચમો શેર છે. આ ગ઼ઝલનો ચોથો શેર મેં છોડી દીધો છે. પાંચમા શેરની …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૬)

January 24, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

અસગ઼ર વાસણવાલા આ ગ઼ાલિબસાહેબની ત્રીજી ગ઼ઝલનો ત્રીજો શેર છે. શેરની સમજ અને સાદો તરજુમો નીચે પ્રમાણે છે. થા, ખ઼્વાબમેં, ખ઼યાલ …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૫)

January 10, 2015
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

અસગ઼ર વાસણવાલા આ ગ઼ાલિબસાહેબની ત્રીજી ગ઼ઝલનો બીજો શેર છે. શેરની સમજ અને સાદો તરજુમો નીચે પ્રમાણે છે. આશુફતગી ને નક઼શે-સુવેદા …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૪)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૪)
December 27, 2014
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ દીવાન–એ-ગ઼ાલિબની પહેલી ગ઼ઝલનો પાંચમો શેર છે અને મકતો છે. બસ કે હું ગ઼ાલિબ અસિરી મેં ભી …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૩)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૩)
December 13, 2014
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ દીવાન–એ-ગ઼ાલિબની પહેલી ગ઼ઝલનો ચોથો શેર છે. મે ત્રીજો શેર છોડી દીધો છે. આગહી દામે શુનીદન જીસ …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૨)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૨)
November 22, 2014
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

– અસગ઼ર વાસણવાલા આ દીવાન–એ-ગ઼ાલિબની પહેલી ગ઼ઝલનો બીજો શેર છે. કાવે કાવે સખ઼્ત-જાની-હા-એ-તનહાઈ ન પૂછ સુબહ કરના શામકા, લાના હે …વધુ વાંચો

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૧)

ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું (૦૧)
November 8, 2014
ગ઼ાલિબની શાયરીમાં ડોકિયું

સંપાદકીય શ્રી અસગ઼ર વાસણવાળા મૂળ દાહોદના વતની છે અને કૅલિફૉર્નિયામાં સ્થાયી થયા છે. વ્યવસાયે સ્ટ્ર્કચરલ એન્જીનિયર છે; પણ સાહિત્ય અને …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME