ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

જ઼ખ઼્મ પર છિડ઼કેં કહાઁ…

April 22, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) જ઼ખ઼્મ પર છિડ઼કેં કહાઁ તિફ઼્લાન-એ-બે-પરવા નમક ક્યા મજ઼ા હોતા અગર પત્થર મેં …વધુ વાંચો

નાલા જુજ઼ હુસ્ન-એ-તલબ…

April 8, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) નાલા જુજ઼ હુસ્ન-એ-તલબ ઐ સિતમ-ઈજાદ નહીંહૈ તક઼ાજ઼ા-એ-જફ઼ા શિકવા-એ-બેદાદ નહીં ઇશ્ક઼-ઓ-મજ઼દૂરી-એ-ઇશરત-ગહ-એ-ખ઼ુસરવ ક્યા ખ઼ૂબહમ કો તસ્લીમ નિકો-નામી-એ-ફ઼રહાદ નહીં …વધુ વાંચો

ઉસ બજ઼્મ મેં મુઝે નહીં બનતી…

March 18, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) ઉસ બજ઼્મ મેં મુઝે નહીં બનતી હયા કિએબૈઠા રહા અગરચે ઇશારે હુઆ કિએ દિલ હી તો …વધુ વાંચો

તપિશ સે મેરી વક઼્ફ઼-એ-કશમકશ…

March 4, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) તપિશ સે મેરી વક઼્ફ઼-એ-કશમકશ હર તાર-એ-બિસ્તર હૈમિરા સર રંજ-એ-બાલીં હૈ મિરા તન બાર-એ-બિસ્તર હૈ સરિશ્ક-એ-સર બ-સહરા …વધુ વાંચો

ચાક કી ખ઼્વાહિશ અગર વહશત…

February 25, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) ચાક કી ખ઼્વાહિશ અગર વહશત બ-ઉર્યાની કરેસુબ્હ કે માનિંદ જ઼ખ઼્મ-એ-દિલ ગરેબાની …વધુ વાંચો

આબરૂ ક્યા ખ઼ાક ઉસ ગુલ કી કિ ગુલશન મેં નહીં…

February 11, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) આબરૂ ક્યા ખ઼ાક ઉસ ગુલ કી કિ ગુલશન મેં નહીંહૈ ગરેબાઁ નંગ-એ-પૈરાહન …વધુ વાંચો

જ઼િક્ર ઉસ પરી-વશ કા…

January 28, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) જ઼િક્ર ઉસ પરી-વશ કા ઔર ફિર બયાઁ અપનાબન ગયા રક઼ીબ આખ઼િર …વધુ વાંચો

ન ગુલ-એ-નગ઼્મા હૂં ન પરદા-એ-સાજ઼…

January 14, 2017
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબવલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) ન ગુલ-એ-નગ઼્મા હૂં ન પરદા-એ-સાજ઼મૈં હૂં અપની શિકસ્ત કી આવાજ઼ તૂ …વધુ વાંચો

યહ હમ જો હિજ્ર મેં, દીવાર-ઓ-દર દેખતે હૈં …

December 23, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન (ગ઼ઝલ) – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) યહ હમ જો હિજ્ર મેં, દીવાર-ઓ-દર દેખતે હૈં કભી …વધુ વાંચો

દર્દ સે મેરે હૈ તુઝકો બેકરારી હાય હાય …

December 10, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન (ગ઼ઝલ) – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)   (ગ઼ાલિબે આ ગ઼ઝલ પોતાની જુવાનીમાં પ્રેયસીના મૃત્યુ વખતે …વધુ વાંચો

રોને સે ઔર ‘ઇશ્ક મેં બેબાક હો ગયે

November 25, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)   રોને સે ઔર ‘ઇશ્ક મેં બેબાક હો ગયે ધોયે ગયે …વધુ વાંચો

ન હુઈ ગર મિરે મરને સે તસલ્લી, ન સહી

November 11, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)   ન હુઈ ગર મિરે મરને સે તસલ્લી, ન સહી ઇમ્તિહાં …વધુ વાંચો

દિયા હૈ દિલ અગર ઉસકો, બશર હૈ, ક્યા કહિયે …

October 28, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– સંકલનકાર :  વલીભાઈ મુસા દિયા હૈ દિલ અગર ઉસકો, બશર હૈ, ક્યા કહિયે હુઆ …વધુ વાંચો

ઘર જબ બના લિયા તિરે દર પર …

October 14, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– (સંકલનકાર) : વલીભાઈ મુસા ઘર જબ બના લિયા તિરે દર પર, કહે બિગૈરજાનેગા …વધુ વાંચો

દોસ્ત ગમખ્વારી મેં મેરી, સ’ઇ ફરમાયેંગે ક્યા …

September 23, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

– મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) દોસ્ત ગમખ્વારી મેં મેરી, સ’ઇ ફરમાયેંગે ક્યા જખ્મ કે ભરને તલક, નાખુન ન બઢ જાયેંગે …વધુ વાંચો

બસ કિ દુશ્વાર હૈ, હર કામ કા આસાં હોના…

September 9, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

– મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) બસ કિ દુશ્વાર હૈ, હર કામ કા આસાં હોનાઆદમી કો ભી મુયસ્સર નહીં, ઇન્સાં હોના …વધુ વાંચો

દહર મેં, નક્શ-એ-વફા …

August 26, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) દહર મેં, નક્શ-એ-વફા, વજ્હ-એ-તસલ્લી ન હુઆહૈ યહ ‘ વહ લફ્ઝ, કિ …વધુ વાંચો

નક્શ ફરિયાદી હૈ …

August 12, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) નક્શ ફરિયાદી હૈ, કિસકી શોખિ-એ-તહરીર કા કાગ્જી હૈ પૈરહન, હર પૈકર-એ-તસ્વીર …વધુ વાંચો

જૌર સે બાઝ આયે પર બાઝ આયેં ક્યા

July 22, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) જૌર સે બાઝ આયે પર બાઝ આયેં ક્યાકહતે હૈ, હમ તુઝકો …વધુ વાંચો

ધમકી મેં મર ગયા, જો ન બાબ-એ-નબર્દ થા

July 8, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) ધમકી મેં મર ગયા, જો ન બાબ-એ-નબર્દ થા ’ઇશ્ક-એ-નબર્દ પેશ:, તલબગાર-એ-મર્દ …વધુ વાંચો

શૌક હર રંગ, રકીબ-એ-સર-ઓ-સામાં નિકલા…

June 25, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) શૌક હર રંગ, રકીબ-એ-સર-ઓ-સામાં નિકલા કૈસ તસ્વીર કે પર્દે મેં …વધુ વાંચો

આઈન: ક્યોં ન દૂં, કિ તમાશા કહે જિસે…

June 11, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ–વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) આઈન: ક્યોં ન દૂં, કિ તમાશા કહે જિસેઐસા કહાં સે લાઉં, …વધુ વાંચો

કહતે હો, ન દેંગે હમ, દિલ અગર પડા પાયા…

May 28, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ-વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) કહતે હો, ન દેંગે હમ, દિલ અગર પડા પાયાદિલ કહાં, કિ …વધુ વાંચો

દિલ સે તિરી નિગાહ જિગર તક ઉતર ગઈ…

May 14, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) દિલ સે તિરી નિગાહ જિગર તક ઉતર ગઈદોનોં કો ઇક …વધુ વાંચો

દિલ-એ-નાદાં, તુઝે હુઆ ક્યા હૈ…

April 23, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ – વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) દિલ–એ–નાદાં, તુઝે હુઆ ક્યા હૈ આખિર ઇસ દર્દ કી …વધુ વાંચો

ઇશ્ક મુઝકો નહીં, વહશત હી સહી…

April 9, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) ઇશ્ક મુઝકો નહીં, વહશત હી સહી મેરી વહશત, તિરી શોહરત …વધુ વાંચો

કોઈ ઉમ્મીદ બર નહીં આતી…

March 26, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

–  મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)   કોઈ ઉમ્મીદ બર નહીં આતી કોઈ સૂરત નજર નહીં આતી (ઉમ્મીદ =  આશા; …વધુ વાંચો

વહ ફિરાક ઔર વહ વિસાલ કહાં…

March 12, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

– મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)   વહ ફિરાક ઔર વહ વિસાલ કહાં વહ શબ-ઓ-રોજ-ઓ-માહ-ઓ-સાલ કહાં (ફિરાક =  વિરહ; વિસાલ …વધુ વાંચો

મુદ્દત હુઈ હૈ યાર કો મેહમાં કિયે હુએ…

February 27, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

– મિર્ઝા ગ઼ાલિબ-વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)   મુદ્દત હુઈ હૈ યાર કો મેહમાં કિયે હુએજોશ-એ-કદહ સે, બજ્મ ચરાગાં કિયે હુએ (મુદ્દત …વધુ વાંચો

હજારોં ખ્વાહિશેં ઐસી…

February 13, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

–  મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)   હજારો ખ્વાહિશેં ઐસી, કિ હર ખ્વાહિશ પ દમ નિકલે બહુત નિકલે મિરે અર્માન, …વધુ વાંચો

હર એક બાત પે કહતે હો તુમ …

January 23, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

–  મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) હર એક બાત પ કહતે હો તુમ, કિ તૂ ક્યા હૈ તુમ્હી કહો કિ …વધુ વાંચો

આહ કો ચાહિયે ઇક ઉમ્ર…..

January 9, 2016
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

– મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) આહ કો ચાહિયે ઇક ઉમ્ર, અસર હોને તક કૌન જીતા હૈ તેરી જુલ્ફ કે …વધુ વાંચો

યહ ન થી હમારી કિસ્મત … (ગ઼ઝલ)

December 26, 2015
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

– મિર્ઝા ગ઼ાલિબ ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન (૭) – વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) યહ ન થી હમારી કિસ્મત, કિ વિસાલ-એ-યાર હોતા …વધુ વાંચો

ન થા કુછ તો ખુદા થા … (ગ઼ઝલ)

December 12, 2015
ગ઼ાલિબકા અંદાઝે બયાં

મિર્ઝા ગ઼ાલિબ ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન (૬) – વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) ન થા કુછ તો ખુદા થા, કુછ ન હોતા …વધુ વાંચો

તસ્કીન કો હમ ના રોયેં…. (ગ઼ઝલ)

November 28, 2015
અનુવાદ

– મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) તસ્કીન કો હમ ના રોયેં, જો જૌક-એ-નઝર મિલે હુરાન-એ-ખુલ્દ મેં તિરી સૂરત મગર મિલે …વધુ વાંચો

દિલ હી તો હૈ…. (ગ઼ઝલ)

November 14, 2015
અનુવાદ

– મિર્ઝા ગ઼ાલિબ– વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર) દિલ હી તો હૈ ન સંગ–ઓ–ખિશ્ત, દર્દસે ભર ન આયે ક્યોંરોયેંગે હમ હઝાર બાર, …વધુ વાંચો

જ્યાં સુધી કોઈ જખમનું મુખ ન પ્રગટાવી શકે

October 24, 2015
અનુવાદ

– હરીન્દ્ર દવે (અનુવાદક) – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ (મૂળ ગ઼ઝલકાર) જ્યાં સુધી કોઈ જખમનું મુખ ન પ્રગટાવી શકે,છે વિકટ કે ત્યાં …વધુ વાંચો

ફિર કુછ ઈક દિલકી બેકરારી હૈ

October 10, 2015
અનુવાદ

દિલમાં બેકરારી છે (ગ઼ઝલ) -‘મુસાફિર’ પાલનપુરી (ભાવાનુવાદક) – મિર્ઝા ગ઼ાલિબ (મૂળ ગ઼ઝલકાર) લો, ફરી દિલમાં બેકરારી છે;ચોટ ખાવાની ઈંતજારી છે. …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME