૧૦૦ શબ્દોમાં

થોડામાં ઘણું : ૧૦૦ શબ્દોમાં : ૨

December 5, 2014
૧૦૦ શબ્દોમાં

આપણે ખુશખુશાલ વ્યક્તિ શી રીતે બની શકીએ? “આપણા વિચારોને દબાવી દેવાની ટેવ ન પાડીએ. તેને બદલે, વિચારોને આપણા સુધી પહોંચવા …વધુ વાંચો

થોડામાં ઘણું : ૧૦૦ શબ્દોમાં : ૧

થોડામાં ઘણું : ૧૦૦ શબ્દોમાં : ૧
June 6, 2014
૧૦૦ શબ્દોમાં

આપણે “થોડામાં ઘણું”માં ‘લઘુ ગાથા‘ના પ્રકારને માણ્યો છે. એ પ્રયોગમાંના ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રના બે યુવાન મિત્રો – શ્રી તન્મય વોરા અને …વધુ વાંચો

Powered By Indic IME