નિત નવા વંટોળ : એક ઈશ્વરીય સર્જક

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

પ્રીતિ સેનગુપ્તા

Ek-Ishvareey-Sarjak-November-2020


સુશ્રી પ્રીતિ સેનગુપ્તાનો સંપર્ક preetynyc@gmail.com વીજાણુ સરનામે થઇ શકે છે

1 comment for “નિત નવા વંટોળ : એક ઈશ્વરીય સર્જક

  1. November 3, 2020 at 5:20 am

    તાદાહિરો વાકાબાયીશીના એકલવ્ય જેવા તાદાત્મ્ય અને સાધનાની ફળશ્રુતિ પણ અનેરી.
    કોણ કહે છે સાધના માત્ર ઈશ્વરને મેળવવા માટે જ હોય?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *