વિજ્ઞાન જગત : એપ્રિલ અને ઓગસ્ટ મહિનામાં પૃથ્વીની નજીક આવનારા બે લઘુ ગ્રહો

ડૉ. જે જે રાવલ

એપ્રિલ-અને-ઓગસ્ટ-મહિનામાં-પૃથ્વીની-નજીક-આવનારા-બે-લઘુ-ગ્રહો-ડૉ.-જે-જે-રાવલ-05042020


સાભાર સ્વીકાર

‘જન્મભૂમિ પ્રવાસી’ની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં ડૉ. જે જે રાવલની નિયમિત કટારમાં ૦૫-૦૪-૨૦૨૦ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ.લેખ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.