વિજ્ઞાન જગત : દુનિયામાં કેટલાંક સત્યો પ્રત્યે અજ્ઞાન પ્રવર્તે છે

ડૉ. જે જે રાવલ


<

દુનિયામાં-કેટલાંક-સત્યો-પ્રત્યે-અજ્ઞાન-પ્રવર્તે-છે-ડૉ.-જે-જે-રાવલ-15032020


સાભાર સ્વીકાર

‘જન્મભૂમિ પ્રવાસી’ની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં ડૉ. જે જે રાવલની નિયમિત કટારમાં ૧૫-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.