વિજ્ઞાન જગત : ડિસેમ્બર મહિનામાં ઘટનારી બે ખગોળીય ઘટનાઓ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ડૉ. જે જે રાવલ


ડિસેમ્બર-મહિનામાં-ઘટનારી-બે-ખગોળીય-ઘટનાઓ-ડૉ.-જે-જે-રાવલ-08122019


સાભાર સ્વીકાર


‘જન્મભૂમિ પ્રવાસી’ની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં ડૉ. જે જે રાવલની નિયમિત કટારમાં ૮-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *