નિત નવા વંટોળ : વયોવૃદ્ધ બુદ્ધિજીવી

પ્રીતિ સેનગુપ્તા


Ek-Old-Nobel-Winner-03-Dec-2019


સુશ્રી પ્રીતિ સેનગુપ્તાનો સંપર્ક preetynyc@gmail.com વીજાણુ સરનામે થઇ શકે છે

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.