વાર્તા મેળો ૩ – વાર્તા પહેલી – ટેબ્લેટ ચોરી થઈ ગયું

દેવયાની જગદીશભઈ છોડાવાડિયા

વાર્તા-મેળો-૩-વાર્તા-પહેલી-ટેબ્લેટ-ચોરી-થઈ-ગયું-દેવયાની-જગદીશભઈ-છોડાવાડિયા


સંપર્ક : દર્શા કિકાણી : ઈ –મેલ – darsha.rajesh@gmail.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.