નિત નવા વંટોળ : એક અમેરિકી આધાર

પ્રીતિ સેનગુપ્તા

Ek-Ameriki-Aadhaar-21-August-2019


સુશ્રી પ્રીતિ સેનગુપ્તાનો સંપર્ક preetynyc@gmail.com વીજાણુ સરનામે થઇ શકે છે

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “નિત નવા વંટોળ : એક અમેરિકી આધાર

  1. September 2, 2019 at 3:20 am

    Very true…

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.