નિત નવા વંટોળ : ગમતાંની શોધ

પ્રીતિ સેનગુપ્તા

gamtani-shodhh-June-2019-26062019


સુશ્રી પ્રીતિ સેનગુપ્તાનો સંપર્ક preetynyc@gmail.com વીજાણુ સરનામે થઇ શકે છે

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “નિત નવા વંટોળ : ગમતાંની શોધ

  1. June 28, 2019 at 3:50 am

    Very true. Enjoyed.
    I like good reading like this…

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.