મહેન્દ્ર શાહની ચિત્રકળા :: મા અને બે દીકરીઓ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Mother and two sisters મા અને બે દીકરીઓ

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

1 comment for “મહેન્દ્ર શાહની ચિત્રકળા :: મા અને બે દીકરીઓ

  1. Neetin Vyas
    December 23, 2018 at 12:03 am

    Good color combinations and nicely painted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *