મહેન્દ્ર શાહની વ્ગંગ્ય નજરે – જૂનું અને નવું

સમાજના વિરોધાભાસ

ઈશ્વરને પ્રાર્થના – આજની રીતે

નવરાત્રિની નવી સમસ્યા(ઓ)મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “મહેન્દ્ર શાહની વ્ગંગ્ય નજરે – જૂનું અને નવું

  1. October 8, 2018 at 7:26 am

    आपणे पाणीपुरी कोई प्रसंग मां के रस्ता उपर लारी पासे उभी लोकोने पाणीपुरी खाता जोईए छीए. 

    रस्ता उपरनुं सीन ए पब्लीक सीन समजवुं. 

    पुरी आम तो घंउनी वानगी कहेवाय पण पुरी करतां रगडा के पाणी माटे लोकोने वधु रस होय छे एटले नाममां पुरी पछी आवे छे. 

    छेल्लो व्यंग भुख बाबत छे. भुखमां पुरी, पाणी, गमे ते चाले. सरकारे नाहक नो प्रतीबंध नाखेल छे..

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.