1 comment for “શિર્ષાસન પ્રિય પ્રજા

  1. vkvora2001 Atheist Rationalist
    October 3, 2018 at 6:57 am

    शीर्षासनमां पहेलो पाठ श्रावण महीनानो छे.  बीजा पाठमां हकीकत छे.

    हवे युवानो अभ्यास करी दर वरसे नवा नवा अभ्यासक्रम प्रमाणे पाठ्यपुस्तको बदलावे छे. एटले के जमाना प्रमाणे बदलता जाय छे.

    ए हीसाबे मंत्र, तंत्र, जप, वीधी वीधान दुर हटता जाय ए स्वाभावीक छे. हींन्दुओनी आ पत्थर पुजा अने मंत्र तंत्र कर्म आत्मानी वीधीने कारणे महीला अत्याचार अने गरीबाई भेट मळेल छे. जाती प्रथानुं दुषण दाखल थई गयेल छे…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *