એક ઉત્તમ સાહિત્યકારની વિદાય

હરેશ ધોળકિયા

એક ઉત્તમ સાહિત્યકારની વિદાય - હરેશ ધોળકિયા 12092918

શ્રી હરેશ ધોળકિયાનો સંપર્ક  dholakiahc@gmail.com   પર થઈ શકે છે.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

2 comments for “એક ઉત્તમ સાહિત્યકારની વિદાય

  1. Samir
    September 12, 2018 at 1:28 pm

    છેલ્લે વાત અધુરી લાગે છે .

    • September 12, 2018 at 8:22 pm

      આશા કરીએ છીએ કે આપે બીજું પાનું પણ વાંચી લીધું હશે.

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.