વિજ્ઞાન જગત : સાહિત્ય, વિજ્ઞાન અને રાજકારણ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

– ડૉ. જે. જે.રાવલ


સાભાર સૌજન્ય: ડૉ. જે. જે. રાવલની જન્મભૂમિ પ્રવાસીની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં નિયમિતપણે પ્રકાશિત થતી શ્રેણી ‘વિજ્ઞાન જગત’માં૧૯-૦૮-૨૦૧૮ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ લેખ


સંપાદકીય નોંધઃ ઉપરની ઈમેજ પર ક્લિક કરવાથી હજૂ મોટી સાઈઝમાં આ ઈમેજ વાંચી શકાશે

1 comment for “વિજ્ઞાન જગત : સાહિત્ય, વિજ્ઞાન અને રાજકારણ

  1. August 21, 2018 at 8:26 am

    आपणे टोळाशाही पछी राजशाहीमां दाखल थया अने छेवटे प्रजातंत्रनी रचना करी.

    वेद, उपनीषद, रामायण, महाभारतनी काल्पनीक कथाओनी लोको उपर एवी असर थई के बधा मुर्ख पोताने ब्राह्मण के क्षत्रीय मानवा लग्या… आखो देश बे पांच हजार जातीओमां वहेंचाई गयो.

    सवार थी सांज अने आखी रात सुधी कोई पण लखांण जुओ, आ नागचुडमां फसायेलो देखाशे… पोस्टनी शरुआत पछी सत्य तो लखेल छे पण अंते कृष्ण आव्युं… आ छे नकली अने काल्पनीक कथाओनी असर के नागचुड….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *