વિશ્વના રહસ્યો : ૧૦ : બ્રહ્માંડ એક કે અનેક

ડૉ.પંકજ જોશીસાભાર સૌજન્ય: ડૉ. પંકજ જોશીની જન્મભૂમિ પ્રવાસીની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં શરૂ થયેલી શ્રેણી ‘વિશ્વનાં મહારહસ્યો’નો ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ  મણકો


સંપાદકીય નોંધઃ ઉપરની ઈમેજ પર ક્લિક કરવાથી હજૂ મોટી સાઈઝમાં આ ઈમેજ વાંચી શકાશે

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

2 comments for “વિશ્વના રહસ્યો : ૧૦ : બ્રહ્માંડ એક કે અનેક

 1. August 20, 2018 at 8:14 am

  आपणा ऋषी मुनीओए जे रीते आपणने अफीण आपेल ए असरमांथी हजी मुक्त थया नथी.

  पृथ्वी ज केंद्रमां अने उपर देखातुं आकश ए तो आपणां बंगलामां उपर लटकतुं जुमर जेवुं.. 

  पछी कोपरनीक्स, गेलेलीयो, वगेरे, वगेरे युरोपना आपणा दादा ऋषीमुनीओए आपणने 
  पृथ्वी, सुर्य, तारा, नीहारीका अने अबजो नीहारीका अने अबजो अबज ताराओनी खबर आपी…

  एटले पाछी कल्पना थई अबजो अबज नीहारीका जेवा तो घणां ब्रह्मांड छे. जेनी रचना, नीयम आपणा ब्रह्मांडथी अलग होई शके.

  पृथ्वी उपर रासायणीक लोचाथी चेतना के जीवन शरु थयुं पछी क्रांती, उत्क्रांती शरु थई अने पाछा युरोपना दादा, डार्वीन जेवा ऋषीमुनीओए वीगतवार समजण आपी ए हीसाबे आपणा ऋषीमुनीओए वेद, उपनीषद, रामायण अने महाभारतनी कपोळ कल्पीत एवी कथाओ आपी के स्वतंत्र भारतमां गांधीजी, पटेल, मुनशीओ सोमनाथ मंदीरनी रचनामां लागी गया. हद तो ए थयी के हालनी सरकार राम मंदीरने चुंटणी मुद्दो बनावी जीती पण गयी……

  http://www.vkvora.in

  • August 20, 2018 at 8:19 am

   कल्पना करो आ अबजो ताराओ, अबजो नीहारीकानी मने नवमा धोरणनी भुगोळमां जुन-जुलाई 1964 मां खबर पडी. ए भुगोळने में पाकी करी. मारा माटे ए ज वेद, उपनीषद, रामायण अने महाभारत…

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.