જે છે તેની શોધ – મહેન્દ્ર શાહની વ્ગંગ્ય નજરે

‘ધ પર્ફેક્ટ વાઈફ’

શ્રીખંડમાં શ્રીખંડ

જે કોઈ પંણ મળે તે

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.