જે છે તેની શોધ – મહેન્દ્ર શાહની વ્ગંગ્ય નજરે

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

‘ધ પર્ફેક્ટ વાઈફ’

શ્રીખંડમાં શ્રીખંડ

જે કોઈ પંણ મળે તે

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *