ઓનલાઈન હળવે હળવે હાંકે

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

 

 

 

 

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

1 comment for “ઓનલાઈન હળવે હળવે હાંકે

  1. ઉમાકાન્ત વિ.મહેતા.(ન્યુ જર્સી)
    May 5, 2018 at 7:07 pm

    ? New York will be over flooded! Get permission from TRUMP ( હુકમકા એક્કા)
    ઉમાકાન્ત વિ મહેતા. ( ન્યુ જર્સી)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *