વિશ્વનાં મહારહસ્યો : ૩ : સૂર્ય-ચંદ્રને બનાવનાર સઘળાં પદાર્થ અને દ્રવ્ય ક્યાંથી આવ્યાં

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ડૉ. પંકજ જોશી

 


 


સાભાર સૌજન્ય: ડૉ. પંકજ જોશીની જન્મભૂમિ પ્રવાસીની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં શરૂ થયેલી શ્રેણી ‘વિશ્વનાં મહારહસ્યો’નો ૨૮-૧-૨૦૧૮ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ બીજો મણકો


સંપાદકીય નોંધઃ ઉપરની ઈમેજ પર ક્લિક કરવાથી હજૂ મોટી સાઈઝમાં આ ઈમેજ વાંચી શકાશે

2 comments for “વિશ્વનાં મહારહસ્યો : ૩ : સૂર્ય-ચંદ્રને બનાવનાર સઘળાં પદાર્થ અને દ્રવ્ય ક્યાંથી આવ્યાં

  1. March 21, 2018 at 9:02 pm

    ફરીથી…
    આવો સરસ લેખ અને આમ વાંચવાનો ? પંકજ ભાઈ પાસે મૂળ લેખની વર્ડ ફાઈલ અને ચિત્રો હશે જ. એ છાપો તો ?

  2. October 29, 2018 at 5:54 pm

    True !!! I cannot read this !!!

Leave a Reply to Bipin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *