વિજ્ઞાન જગત : બેથ્લેહેમનો તારો અને ઈશુનો જન્મસમય

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ડૉ. જે.જે. રાવલ

 


સાભાર- સૌજન્યઃ ૧૮ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮ની જન્મભૂમિ -પ્રવાસીની ‘મધુવન’ પૂર્તિમાં ડૉ. જે જે. રાવલની નિયમિત શ્રેણી ‘વિજ્ઞાન જગતમાં પ્રકાશિત લેખ


સંપાદકીય નોંધઃ ઉપરની ઈમેજ પર ક્લિક કરવાથી હજૂ મોટી સાઈઝમાં આ ઈમેજ વાંચી શકાશે

2 comments for “વિજ્ઞાન જગત : બેથ્લેહેમનો તારો અને ઈશુનો જન્મસમય

  1. February 27, 2018 at 8:42 pm

    ઈશુ ખ્રિસ્તનો દેહાંત કાશ્મીરમાં થયો હતો ! ભારત સરકારની ડોક્યુમેન્ટરી મુજબ…

    https://www.youtube.com/watch?v=D9w-xJfSOyc

  2. March 1, 2018 at 6:15 am

    કદાચ ઈશુ હતા જ નહિઃ https://en.wikipedia.org/wiki/Christ_myth_theory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *