પદ્માવતી…પદ્માવત

પદ્મા  વતી

 

 

પદ્માવતને કારણે તમને પણ રજાને દિવસે આ અનુભવ થયો?

 

 

પદ્મા વટ પડે છે તારો!

 

‘ઈ’ વિના પદ્માવતી

 

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “પદ્માવતી…પદ્માવત

  1. Bharat Upadhyay
    February 10, 2018 at 12:45 pm

    Censor Boarde Padmavati nu PadmaVAT karyun have VAT ne badle GST chhe. etle have Film nu navun naam PadmaGST raheshe.

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.