આરોગ્ય સંભાળ: મોબાઇલનું જોખમી બંધાણ

ડૉ. સુબોધ નાણાવટી

 

 
મોબાઇલનું જોખમી બંધાણ - ડૉ. સુબોધ નાણાવટી


. ડૉ. સુબોધ નાણાવટીનાં સંપર્કસૂત્રઃ
· વેબ પેજઃ www.happysapiensdental.com
· ઇ-પત્રવ્યવહારનાં સરનામાં: drnanavati1@hotmail.com   || drsubodh_nanavati@yahoo.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.