નવા વર્ષની દરેક ક્ષણમાં જીવન ઉમેરવાનો સંદેશ : ‘ટિલ વી મીટ અગેન’ –

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

સોનલ પરીખ

 

સાભારઃ સોનલ પરીખની જન્મભૂમિ પ્રવાસીની નિયમિત કટાર ‘રીફ્લેક્શન’માં ૩૧ ડીસેમ્બર,૨૦૧૭ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ લેખ


ફિલ્મ:’ટિલ વી મીટ અગેન’

 


ફિલ્મ: વન વે પેસેજ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *