"ચૂંટણી’પરનાં વ્યંગ્ય ચિત્રની શીર્ષક સ્પર્ધાની ચુંટણી + તમને શું લાગે છે?

સંપાદકીય નોંધઃ
શ્રી મહેન્દ્રભાઈ જુદાં જૂડાં વ્યગ્ય ચિત્રોને સીર્ષક આપવાની સ્પર્ધા કરે છે. એ શ્રેણીમાં અત્યાર સુધી ચાર વ્યંગ્ય ચિત્રો આવી ચૂક્યાં છે. વેબ ગુરજરી પર પણ આ વ્યંગ્ય ચિત્રો ટું સમયમાં રજૂ કરવાનું આયોજન છે.
તે દરમ્યાન ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચુંટણીના સંદર્ભે આજનું આ વ્યંગ્ય ચિત્ર અને તેને અપાયેલં વિજેતા શીર્ષકો અહીં રજૂ કરેલ છે.

 
 

તમને શું લાગે છે?


 

 

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.