આવતાં વર્ષની દીવાળીઓ… આજની વ્યંગ્ય નજરે

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

દીવાળીમાં ‘સ્વીટ’ને બદલે ‘ટ્વીટ’ !! 

 

ફટાકડાની ઍપ્પ

 

 

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *