આવતાં વર્ષની દીવાળીઓ… આજની વ્યંગ્ય નજરે

દીવાળીમાં ‘સ્વીટ’ને બદલે ‘ટ્વીટ’ !! 

 

ફટાકડાની ઍપ્પ

 

 

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.