ગ઼ાલિબકા અંદાજ઼-એ-બયાં : ૫૦ : શબ કિ બર્ક઼-એ-સોજ઼-એ-દિલ સે…

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

મિર્ઝા ગ઼ાલિબ

વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)

શબ કિ બર્ક઼-એ-સોજ઼-એ-દિલ સે જ઼હરા-એ-અબ્ર આબ થા
શોલા-એ-જવ્વાલા હર યક હલ્ક઼ા-એ-ગિર્દાબ થા

વાઁ કરમ કો ઉજ઼્ર-એ-બારિશ થા ઇનાઁ-ગીર-એ-ખ઼િરામ
ગિર્યે સે યાઁ પુમ્બા-એ-બાલિશ કફ઼-એ-સૈલાબ થા

વાઁ ખ઼ુદ-આરાઈ કો થા મોતી પિરોને કા ખ઼યાલ
યાઁ હુજૂમ-એ-અશ્ક મેં તાર-એ-નિગહ નાયાબ થા

જલ્વા-એ-ગુલ ને કિયા થા વાઁ ચરાગ઼ાઁ આબજૂ
યાઁ રવાઁ મિજ઼્ગાન-એ-ચશ્મ-એ-તર સે ખ઼ૂન-એ-નાબ થા

યાઁ સર-એ-પુર-શોર બે-ખ઼્વાબી સે થા દીવાર-જૂ
વાઁ વો ફ઼ર્ક઼-એ-નાજ઼ મહવ-એ-બાલિશ-એ-કિમ-ખ઼્વાબ થા

યાઁ નફ઼સ કરતા થા રૌશન શમ-એ-બજ઼્મ-એ-બે-ખ઼ુદી
જલ્વા-એ-ગુલ વાઁ બિસાત-એ-સોહબત-એ-અહબાબ થા

ફ઼ર્શ સે તા અર્શ વાઁ તૂફ઼ાઁ થા મૌજ-એ-રંગ કા
યાઁ જ઼મીં સે આસમાઁ તક સોખ઼્તન કા બાબ થા

ના-ગહાઁ ઇસ રંગ સે ખ઼ૂનાબા ટપકાને લગા
દિલ કિ જ઼ૌક઼-એ-કાવિશ-એ-નાખ઼ુન સે લજ઼્જ઼ત-યાબ થા

 

* * *

શબ્દાર્થ :

(શબ= રાત; બર્ક઼-એ-સોજ઼-એ-દિલ= વીજળીની જેમ તડપતું દિલનું જલન; જ઼હરા-એ-અબ્ર= વાદળનો પિતા; આબ= પાણી; શોલા-એ-જવ્વાલા= મશાલના ફેરવવાથી બનતું ચક્કર; હલ્ક઼ા-એ-ગિર્દાબ= ભમરાનું ચક્કર; કરમ= કૃપા; ઉજ઼્ર-એ-બારિશ= પાણીના વરસવાનું વહેણ; ઇનાઁ-ગીર-એ-ખ઼િરામ= માશૂકનો રસ્તો રોકવાવાળો; ખ઼િરામ= મંદ ગતિ; ગિર્યે= રોવું; પુમ્બા-એ-બાલિશ= તકિયાનું રૂ;કફ઼-એ-સૈલાબ= પાણીનું ફીણ; ખ઼ુદ-આરાઈ= પોતાને જ શણગારવું, શણગાર; હુજૂમ-એ-અશ્ક= આંસુઓનું તોફાન; તાર-એ-નિગહ= નજરનો તાર કે જેમાં આંસુઓનાં મોતી હોય; નાયાબ= અપ્રાપ્ય; જલ્વા-એ-ગુલ= ફૂલોની બહાર; ચરાગ઼ાઁ= દીપોત્સવ; આબજૂ= પાણીની ધારા; રવાઁ= વહેતું; મિજ઼્ગાન-એ-ચશ્મ-એ-તર= આંસુ ભરેલી પલક; ખ઼ૂન-એ-નાબ= નિખાલસ (નિર્દોષ) ખૂન; સર-એ-પુર-શોર= ઉન્માદ ભરેલું મસ્તક; બે-ખ઼્વાબી= ઉન્માદ; દીવાર-જૂ= દિવાલની તલાશમાં; ફ઼ર્ક઼-એ-નાજ઼= માશૂકનું મસ્તક;મહવ-એ-બાલિશ-એ-કિમ-ખ઼્વાબ= રેશમના તકિયામાં દબાયેલું; નફ઼સ= શ્વાસ; શમ-એ-બજ઼્મ-એ-બે-ખ઼ુદી= કોઈ વિચારોમાં પોતાનામાં ખોવાઈ જવું, બેખુદીની મહેફિલનો ચિરાગ; બિસાત-એ-સોહબત-એ-અહબાબ= દોસ્તોની મહેફિલનું બિછાનું; ફ઼ર્શ= બિછાવવાની વસ્તુ (ચાદર, ગાલીચો વગેરે); અર્શ= આકાશ; મૌજ-એ-રંગ= રંગની લહેર; સોખ઼્તન કા બાબ= સળગવાની હાલત; ના-ગહાઁ= અચાનક; રગ= ની જેમ, પ્રકાર; ખ઼ૂનાબા= ખૂન; જ઼ૌક઼= સ્વાદ, આનંદ; કાવિશ= પ્રયત્ન; નખુન= નખલજ઼્જ઼ત-યાબ= આનંદ લેવાવાળો)

* * *

ઋણસ્વીકાર :

(૧) મૂળ ગ઼ઝલ (હિંદી લિપિ) અને શબ્દાર્થ માટે શ્રી અલી સરદાર જાફરી (દીવાન-એ-ગ઼ાલિબ)નો…
(૨) http://www.youtube.com વેબસાઇટનો…
(૩) http://techwelkin.com/tools/transliteration/ (દેવનગરી-ગુજરાતી સ્ક્રીપ્ટ કનવર્ટર)

* * * * *

શ્રી વલીભાઈ મુસાનાં સંપર્કસૂત્ર:

ઈ મેઈલ – musawilliam@gmail.com ||મોબાઈલ : + 91-93279 55577

નેટજગતનું સરનામુઃ

William’s Tales (દ્વિભાષી-ગુજરાતી/અંગ્રેજી) ||  વલદાનો વાર્તાવૈભવ | | માનવધર્મ – જીવો અને જીવવા દો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *