સ્ત્રીઓ જેની જાણઅજાણપણે અવગણના કરે એવાં સંભવિત કૅન્સરનાં ૧૫ લક્ષણો

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ડૉ. સુબોધ નાણાવટી

 


સ્ત્રીઓ જેની જાણઅજાણ પણે અવગણના કરે એવાં સંભવિત કૅન્સરનાં ૧૫ લક્ષણો - ડૉ. સુબોધ નાણાવટી

 

 


ડૉ. સુબોધ નાણાવટીનાં સંપર્કસૂત્રઃ
· વેબ પેજઃ www.happysapiensdental.com
· ઇ-પત્રવ્યવહારનાં સરનામાં: drnanavati1@hotmail.com  || drsubodh_nanavati@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *