ઠેકાણું : ઠગવા નગરિયા :: :: ગુજરાતી છાપાં નામ : ના જોયેલા,ના જાણેલા,ના સાંભળેલા

– અમિત જોષી

 
ગુજરાતી છાપાં નામ - ના જોયેલા,ના જાણેલા,ના સાંભળેલા Amit Joshi


શ્રી અમિત જોષીનું વીજાણુ સંપર્ક સરનામું: pakkagujarati@gmail.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “ઠેકાણું : ઠગવા નગરિયા :: :: ગુજરાતી છાપાં નામ : ના જોયેલા,ના જાણેલા,ના સાંભળેલા

  1. Piyush Pandya
    August 22, 2017 at 9:31 pm

    આ તે શબ્દકોશ કે વિશ્વકોશ?

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.