બૅ વૉચ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

આપણે ત્યાં અંગ્રેજી ફિલ્મોનાં ટાઈટલ્સનાં પણ સબટાઈટલ્સ આપણી ભાષામાં જ બને!

આ એક બોનસ…..

કેટલીક વાર જે વાત ગુજરાતીમાં કહેવાથી જે અસર કરી શકાય તે અન્ય ભાષામાં લાવવી મુશ્કેલ પડે…

 

મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *