આટલી બધી કસરત કરવાની જરૂર નથી!

ડૉ. સુબોધ નાણાવટી

આટલી બધી કસરત કરવાની જરૂર નથી!- ડૉ. સુબોધ નાણાવટી

ડૉ. સુબોધ નાણાવટીનાં સંપર્કસૂત્રઃ
· વેબ પેજઃ www.happysapiensdental.com
· ઇ-પત્રવ્યવહારનાં સરનામાં: drnanavati1@hotmail.com || drsubodh_nanavati@yahoo.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 comment for “આટલી બધી કસરત કરવાની જરૂર નથી!

  1. May 30, 2017 at 12:19 pm

    Good and real advise.

Leave a Reply

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.