ડૉ.દર્શના ધોળકિયા

 

Download (PDF, 276KB)


ડૉ. દર્શના ધોળકિયાનાં સંપર્કસૂત્રઃ
• પત્રવ્યવહારનું સરનામું: ન્યૂ મિન્ટ રોડ, ભુજ (કચ્છ), ભારત ૩૭૦૦૦૧
• ઇ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું: dr_dholakia@rediffmail.com

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

1 Comment

  • pragnajuvyas says:

    સગુણ ઉપાસના ધારામાં કાવ્યત્વ : નરસિંહ મહેતાના સંદર્ભમાં- આધ્યાત્મ દર્શનનું ગુઢ જ્ઞાન સરળ સહજ સમજાય તેવું
    સ રસ વિવેચન ધ્ન્તવાદ ડૉ.દર્શના ધોળકિયા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME